Taigi norime priminti, kad finansinės ataskaitos privalo būti:
  • paruoštos ir patvirtintos akcininkų susirinkimo per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos; 
  • per 30 dienų nuo jų patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime pateiktos Registrų centrui. 
Bendrovės, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines ataskaitas Registrų centrui turi pateikti ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad  pareigą pateikti finansines ataskaitas teisės aktai nustato vadovui ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims. Nevykdant šios pareigos, kyla teisės aktuose nustatytos pasekmės:

  • gali būti skiriama bauda, kurios dydis siekia nuo 200 iki 3000 eurų (LR Administracinių nusižengimų kodekso 223 str. 2d.)
  • vadovas privalo bendrovei ir (arba) kitiems asmenims atlyginti visą padarytą žalą (LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 28 str.). Ši nuostata taikoma rengiant 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinius pranešimus.